1. VOA英语学习网
 2. 设首页|英语四级|千亿国际文娱网页版|英语日志|英文自我引见|英语话剧脚本
 3. 打包下载 | 千亿国际 | BBC打包 | 日语 韩语
 4. 手机版
 1. 千亿国际文娱
 2. 剑桥英语测验认证
 3. 外教口语面临面课程

近来更新列表

 1. 2015-07-29《大学英语精读 第四册》音频打包下载
 2. 2015-07-29《大学英语精读 第三册》音频打包下载
 3. 2015-07-29《大学英语精读 第二册》音频打包下载
 4. 2015-07-29《大学英语精读 第一册》音频打包下载
 5. 2015-07-29《大学英语精读准备册》音频打包下载
 6. 2013-02-21大学英语精读第二册 Unit 01
 7. 2013-02-21大学英语精读第二册 Unit 02
 8. 2013-02-20大学英语精读第二册 Unit 03
 9. 2013-02-20大学英语精读第二册 Unit 04
 10. 2013-02-19大学英语精读第二册 Unit 05
 11. 2013-02-19大学英语精读第二册 Unit 06
 12. 2013-02-18大学英语精读第二册 Unit 07
 13. 2013-02-18大学英语精读第二册 Unit 08
 14. 2013-02-17大学英语精读第二册 Unit 09
 15. 2013-02-17大学英语精读第二册 Unit 10
 16. 2013-02-16大学英语精读第四册 Unit 1
 17. 2013-02-16大学英语精读第四册 Unit 2
 18. 2013-02-16大学英语精读第三册 Unit 1
 19. 2013-02-16大学英语精读第三册 Unit 2
 20. 2013-02-16大学英语精读第二册 词汇 Unit 01
 21. 2013-02-16大学英语精读第二册 词汇 Unit 02
 22. 2013-02-15大学英语精读第四册 Unit 3
 23. 2013-02-15大学英语精读第四册 Unit 4
 24. 2013-02-15大学英语精读第三册 Unit 3
 25. 2013-02-15大学英语精读第三册 Unit 4
 26. 2013-02-15大学英语精读第二册 词汇 Unit 03
 27. 2013-02-15大学英语精读第二册 词汇 Unit 04
 28. 2013-02-14大学英语精读第四册 Unit 5
 29. 2013-02-14大学英语精读第四册 Unit 6
 30. 2013-02-14大学英语精读第三册 Unit 5
 31. 2013-02-14大学英语精读第三册 Unit 6
 32. 2013-02-14大学英语精读第二册 词汇 Unit 05
 33. 2013-02-14大学英语精读第二册 词汇 Unit 06
 34. 2013-02-13大学英语精读第四册 Unit 7
 35. 2013-02-13大学英语精读第四册 Unit 8
 36. 2013-02-13大学英语精读第三册 Unit 7
 37. 2013-02-13大学英语精读第三册 Unit 8
 38. 2013-02-13大学英语精读第二册 词汇 Unit 07
 39. 2013-02-13大学英语精读第二册 词汇 Unit 08
 40. 2013-02-12大学英语精读第四册 Unit 9
 41. 2013-02-12大学英语精读第四册 Unit 10
 42. 2013-02-12大学英语精读第三册 Unit 9
 43. 2013-02-12大学英语精读第三册 Unit 10
 44. 2013-02-12大学英语精读准备册 Lesson 1
 45. 2013-02-12大学英语精读准备册 Lesson 2
 46. 2013-02-12大学英语精读第二册 词汇 Unit 09
 47. 2013-02-12大学英语精读第二册 词汇 Unit 10
 48. 2013-02-11大学英语精读准备册 Lesson 3
 49. 2013-02-11大学英语精读准备册 Lesson 4
 50. 2013-02-10大学英语精读准备册 Lesson 5
 51. 2013-02-10大学英语精读准备册 Lesson 6
 52. 2013-02-09大学英语精读第一册 Unit 1
 53. 2013-02-09大学英语精读第一册 Unit 2
 54. 2013-02-09大学英语精读准备册 Lesson 7
 55. 2013-02-09大学英语精读准备册 Lesson 8
 56. 2013-02-08大学英语精读第一册 Unit 3
 57. 2013-02-08大学英语精读第一册 Unit 4
 58. 2013-02-08大学英语精读准备册 Lesson 9
 59. 2013-02-08大学英语精读准备册 Lesson 10
 60. 2013-02-07大学英语精读第一册 Unit 5
 61. 2013-02-07大学英语精读第一册 Unit 6
 62. 2013-02-07大学英语精读准备册 Lesson 11
 63. 2013-02-07大学英语精读准备册 Lesson 12
 64. 2013-02-06大学英语精读第一册 Unit 7
 65. 2013-02-06大学英语精读第一册 Unit 8
 66. 2013-02-06大学英语精读准备册 Lesson 13
 67. 2013-02-06大学英语精读准备册 Lesson 14
 68. 2013-02-05大学英语精读第一册 Unit 9
 69. 2013-02-05大学英语精读第一册 Unit 10
 70. 2013-02-05大学英语精读准备册 Lesson 15
 71. 2013-02-05大学英语精读准备册 Lesson 16

资助商链接