1. VOA英语学习网
 2. 设首页|英语四级|千亿国际文娱网页版|英语日志|英文自我引见|英语话剧脚本
 3. 打包下载 | 千亿国际 | BBC打包 | 日语 韩语
 4. 手机版
 1. 千亿国际文娱
 2. 剑桥英语测验认证
 3. 外教口语面临面课程

近来更新列表

 1. 2018-03-16《开放英语作业》音频打包下载
 2. 2018-03-16《开放英语综合训练》音频打包下载
 3. 2018-03-16《开放英语讲义》音频打包下载
 4. 2013-01-23开放英语讲义 Unit 19
 5. 2013-01-23开放英语讲义 Unit 20
 6. 2013-01-22开放英语讲义 Unit 21
 7. 2013-01-22开放英语讲义 Unit 22
 8. 2013-01-21开放英语讲义 Unit 23
 9. 2013-01-21开放英语讲义 Unit 24
 10. 2013-01-20开放英语讲义 Unit 25
 11. 2013-01-20开放英语讲义 Unit 26
 12. 2013-01-19开放英语综合训练 Unit 01
 13. 2013-01-19开放英语综合训练 Unit 02
 14. 2013-01-19开放英语讲义 Unit 27
 15. 2013-01-19开放英语讲义 Unit 28
 16. 2013-01-17开放英语综合训练 Unit 03-4
 17. 2013-01-17开放英语综合训练 Unit 05
 18. 2013-01-17开放英语讲义 Unit 29
 19. 2013-01-17开放英语讲义 Unit 30
 20. 2013-01-16开放英语综合训练 Unit 07-8
 21. 2013-01-16开放英语综合训练 Unit 09-10
 22. 2013-01-16开放英语讲义 Unit 31
 23. 2013-01-16开放英语讲义 Unit 32
 24. 2013-01-16开放英语综合训练 Unit 11
 25. 2013-01-16开放英语综合训练 Unit 13-14
 26. 2013-01-16开放英语讲义 Unit 33
 27. 2013-01-16开放英语讲义 Unit 34
 28. 2013-01-15开放英语综合训练 Unit 15-16
 29. 2013-01-15开放英语综合训练 Unit 17
 30. 2013-01-15开放英语讲义 Unit 35
 31. 2013-01-15开放英语讲义 Unit 36
 32. 2013-01-13开放英语作业WorkBook Unit 19
 33. 2013-01-13开放英语作业WorkBook Unit 20
 34. 2013-01-12开放英语作业WorkBook Unit 22
 35. 2013-01-12开放英语作业WorkBook Unit 23
 36. 2013-01-11开放英语作业WorkBook Unit 25
 37. 2013-01-11开放英语作业WorkBook Unit 26
 38. 2013-01-10开放英语作业WorkBook Unit 28
 39. 2013-01-10开放英语作业WorkBook Unit 29
 40. 2013-01-09开放英语作业WorkBook Unit 31
 41. 2013-01-09开放英语作业WorkBook Unit 32
 42. 2013-01-08开放英语作业WorkBook Unit 34
 43. 2013-01-08开放英语作业WorkBook Unit 35

资助商链接