1. VOA英语学习网
 2. 设首页|英语四级|千亿国际文娱网页版|英语日志|英文自我引见|英语话剧脚本
 3. 打包下载 | 千亿国际 | BBC打包 | 日语 韩语
 4. 手机版
 1. 千亿国际文娱
 2. 剑桥英语测验认证
 3. 外教口语面临面课程

近来更新列表

 1. 2015-07-29《大学英语听说教程 第二册》音频打包下载
 2. 2015-07-29《大学英语听说教程 第一册》音频打包下载
 3. 2013-02-12大学英语听说教程第二册 Unit 1a
 4. 2013-02-12大学英语听说教程第二册 Unit 1b
 5. 2013-02-11大学英语听说教程第二册 Unit 2a
 6. 2013-02-11大学英语听说教程第二册 Unit 2b
 7. 2013-02-10大学英语听说教程第二册 Unit 3a
 8. 2013-02-10大学英语听说教程第二册 Unit 3b
 9. 2013-02-09大学英语听说教程第二册 Unit 4a
 10. 2013-02-09大学英语听说教程第二册 Unit 4b
 11. 2013-02-08大学英语听说教程第二册 Unit 5a
 12. 2013-02-08大学英语听说教程第二册 Unit 5b
 13. 2013-02-07大学英语听说教程第二册 Unit 6a
 14. 2013-02-07大学英语听说教程第二册 Unit 6b
 15. 2013-02-06大学英语听说教程第二册 Unit 7a
 16. 2013-02-06大学英语听说教程第二册 Unit 7b
 17. 2013-02-05大学英语听说教程第二册 Unit 9a
 18. 2013-02-05大学英语听说教程第二册 Unit 9b
 19. 2013-02-04大学英语听说教程第一册 Unit 1a
 20. 2013-02-03大学英语听说教程第一册 Unit 1b
 21. 2013-02-03大学英语听说教程第一册 Unit 3a
 22. 2013-02-02大学英语听说教程第一册 Unit 3b
 23. 2013-02-02大学英语听说教程第一册 Unit 4a
 24. 2013-02-01大学英语听说教程第一册 Unit 4b
 25. 2013-02-01大学英语听说教程第一册 Unit 5a
 26. 2013-01-31大学英语听说教程第一册 Unit 5b
 27. 2013-01-31大学英语听说教程第一册 Unit 7a
 28. 2013-01-30大学英语听说教程第一册 Unit 7b
 29. 2013-01-30大学英语听说教程第一册 Unit 7c
 30. 2013-01-29大学英语听说教程第一册 Unit 8a
 31. 2013-01-29大学英语听说教程第一册 Unit 8b
 32. 2013-01-28大学英语听说教程第一册 Unit 9a
 33. 2013-01-28大学英语听说教程第一册 Unit 9b
 34. 2013-01-27大学英语听说教程第一册 Unit 9c
 35. 2013-01-27大学英语听说教程第一册 Unit 10
 36. 2013-01-26大学英语听说教程第一册 Unit 10a
 37. 2013-01-26大学英语听说教程第一册 Unit 10b

资助商链接